Logo Paul Skahjem Thürmer

Salgsvilkår

Fotograf Paul Skahjem Thürmer

Oppdatert sist : 24.11.2020

1. Personopplysninger

Alle personopplysninger behandles fortrolig og i henhold til norsk lov.

Se Personvernerklæring for mer informasjon om håndtering av personopplysninger.


2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


3. Partene

Selger er Fotograf Paul Skahjem Thürmer, Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord, paul@pstfoto.no, +47 46669292/33994599, org. 915 628 184 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.


4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

For bedrifter oppgis pris med eks MVA


4.1 Bruksrett/eierskap og rettigheter

Du som kjøper har rett til å benytte bildene til hva du ønske, men det skal ikke benyttes på en måte som setter fotograf, modellen eller andre personer i et dårlig bilde. 

Det gis ikke rett til å endre eller forandre bilde slik at bilde ikke lengre er av den samme opprinnelse som ved overlevering. Du kan ikke modifisere, manipulere eller gjøre vesentlige endringer uten samtykke fra fotografen.

Det er fotografen som eier rettighetene til bilde( i henhold til lov om  opphavsrett ). Du kan ikke uten fotografens tillatelse videreselge bildene dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

Ved bruk av bildene i media skal fotografen oppgis som » Fotograf Paul Skahjem Thürmer». Skal bilder benyttes på sosiale medier skal fotografen tagges som @pstfotono på instagram og @pstfoto på facebook.


5.1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren eller booke time for fotografering.


5.2. Avbestilling/endring

Ved avbestilling under 48 timer før fotografering, eller manglende oppmøte, faktureres kr 750,-  for ikke oppmøte til fotografering ( gjelder ikke bryllups fotografering ). Ved sykdom tar du bare kontakt for flytting av fotograferingen til ny dato.

Gjelder ikke ved flytting av tidspunkt pga sykdom.


5.3. Avbestilling/endring BRYLLUP

Ved booking av bryllup er ikke booking bekreftet reservert før kontrakt er signert og ett booking honorar på 50% av den totale avtalte summen for selve foto oppdraget( tilleggs produkter som eksta albumer og andre print produkter kommer i tillegg) er registrert innbetalt. Dette trekkes fra på sluttsummen. Rest faktura sendes ca 2 uker før bryllupet.

Ved avbestilling av bryllups fotografering mindre enn 2 uker før datoen til bryllupet belastes 50% av avtalt rest sum for oppdraget.

Se egne vilkår ( Kommer )


6. Betalingen

Ved bestilling av fotografering vil kunde motta faktura for fotografering og de produkter kunde ønsker og bestille.

Betaling kan skje via følgende betalingsmetoder :


  • Kort
  • Vipps
  • Faktura

Ingen produkter vil bli levert ut før fakturert beløp er registrert innbetalt.

Ved bestilling av fysiske produkter( print produkter ) som må bestilles og produseres hos underleverandør MÅ betales på forhånd. Ved betaling med faktura, skal fakturert beløp være innbetalt før vare kan sendes/bestilles hos leverandør.

Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 eller 14 dager.


Bedrift : 14 dager
Privat : 7 dager


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


7. Levering

Levering av varer/produkter vil skje så snart faktura er registrert innbetalt og bestilte print produkter er klar ifra underleverandøren.

Leveringstiden kan variere på print produkter. Normal leveringstid er 1-2 uker ifra bestillings tidspunktet.


8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Merk at jf. §22n av angrerettloven er digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium ikke dekket av angreretten.


Tilvirkningskjøp
Det er ikke angrerett på såkalte tilvirkningskjøp, dvs. varer som enten er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Som tilvirkningskjøp vil bl.a. regnes kjøp av varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger. Eksempler på tilvirkede varer vil være skreddersydde gardiner, t-skjorter med personlig designet trykk, eller brudekjole bestilt etter mål.

Bedrifter har ikke angrerett.


10. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


11. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.


13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Alle data lagres på en sikker måte hos pstfoto og underleverandører


  • Fiken.no ( regnskap/faktura ).
  • Vipps
  • iZettle
  • Pic-time.com ( online galleri ).
  • Studio Ninja ( CRM system ).

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.